LA GUIA D'ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES

Què és?

Aquesta guia ofereix orientacions sobre quins continguts d'EpJG incorporar en les etapes de primària i secundària, amb quines estratègies i tècniques didàctiques treballar aquests continguts i com avaluar-ne els aprenentatges

 

El Model curricular de Competències i EpJG, es concreta  en una Guia d’orientacions pedagògiques per a la incorporació de l’Educació per a la Justícia Global currículum de primària i secundària des de la perspectiva de les competències bàsiques.

La Guia és una eina interactiva de consulta i col·laboració per a docents, educadores d’ONG, i persones relacionades amb el disseny d’activitats, materials i programes educatius orientats a les temàtiques de l’Educació per a la Justícia Global

 

La Guia és una eina de suport per a la formació del professorat i de les persones d’ONG en els àmbits d’Educació per a la Justícia Global i la seva relació amb el curriculum.

Pot ser útil a l’hora d’elaborar una acció didàctica (programar una activitat, una unitat didàctica, un projecte...).

També pot ser un instrument per valorar i revisar una acció didàctica determinada en clau d’EpJG.

La Guia ofereix la possibilitat de consultar i difondre les pràctiques d’EpJG que es duen a terme a escoles i instituts, a través d’una secció interactiva, en la qual els protagonistes de les pràctiques poden compartir aprenentatges, èxits, dificultats i resultats assolits, per servir d’inspiració i motivació a altres docents.

 

 

Marc conceptual de l'EpJG en l'àmbit escolar

Per concretar els continguts d'aprenentatge que orientin la integració de l'educació per al desenvolupament en el currículum educatiu es planteja un primer repte relacionat amb la dificultat d'acotar les temàtiques que conformen el marc conceptual de l'educació per al desenvolupament en el context de l’educació escolar obligatòria.

Per resoldre aquest repte proposem una classificació dels sabers en 6 eixos temàtics:

Gènere i Feminismes Justícia econòmica i social
Cultura de pau i Noviolència Justícia ambiental
Drets Humans, participació i governança Interculturalitat crítica

 

 

Marc didàctic - metodològic