AVALUACIÓ

Instruments d'avaluació

En relació a com avaluar l'adquisició dels aprenentatges proposats, considerem adequats aquells instruments d’avaluació que promouen l’autoregulació del procés d'aprenentatge, és a dir, que la seva implementació ajuda a l'alumnat a la conscienciació de què aprèn, com ho aprèn i per què ho aprèn. Així, proposem eines o instruments d'avaluació com són, entre d’altres, la rúbrica, el porta folis o l'observació directa a través de fitxes que permetin reforçar el procés d'aprenentatge i l'adquisició de valors i actituds.

 

Carpeta d'aprenentatge

Diari d'aula

Base d'orientació

Contractes didàctics